• Lorem ipsum

nd creationWEBSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze kan je downloaden als pdf hier onderaan

 

 

Inhoud:

 1. Definities
 2. Identiteit van de verkoper
 3. Toepasselijkheid en overeenkomst
 4. Prijzen en betaling
 5. Aanbod
 6. Herroepingsrecht
 7. Garantie
 8. Klachten en geschillen
 9. Verzendingen en leveringen
 10. Intellectuele eigendomsrechten
 11. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Definities:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Verkoper: eigenaar van deze webshop – identiteit in volgende artikel

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Omruiling: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd het aangekochte goed te retourneren en om te ruilen voor een ander artikel of aankoopbon.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

 1. Identiteit van de verkoper:

nd creationis een merk van NEDE BV met maatschappelijke zetel: Witte-Kaproenenstraat 7, BE-8800 te Roeselare, België. Ondernemingsnummer 0867.620.656 RPR Kortrijk. BTW nummer BE0867.620.656.

Tel +32 (0)51 24 56 31

e-mail: [email protected]

 

 

 

 1. Toepasselijkheid en overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (consument) van de nd creation webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod – orderbevestiging. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De PRIVACYVERKLARING maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsovereenkomst. Zie aparte vermelding onderaan de homepage.

 

 1. Prijzen en betaling

De verkoopprijzen op deze webshop zijn altijd INCLUSIEF BTW en EXCLUSIEF eventuele leveringskosten.

Leveringskosten worden vermeld in artikel 9 en worden steeds meegedeeld bij de bestelling, voordat de consument de aankoop valideert.

Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd. De ondernemer besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, types, maten, kleuren… Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt de ondernemer zich het recht voor de artikelen niet te leveren. De consument ontvangt in dit geval een bericht en de juiste prijsinformatie. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen in geen geval rechten worden ontleend.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De betaling gebeurt onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling.

De consument kan zijn internetbestelling rechtstreeks betalen met kredietkaarten via onze betaalprovider of via internetbankieren.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De ondernemer is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever. Bij het uitchecken van de elektronische winkelwagen voldoet de consument de koopsom onmiddellijk. De verkoopovereenkomst is dus een feit, en de consument ontvangt binnen de 24 uur een bevestigingsmail.

Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude
Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt de verkoper samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. De verkoper meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen de verkoper worden ingeroepen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

 1. Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten en onvolledighedenin het aanbod binden de ondernemer niet.

Bij twijfel kan de consument steeds onze klantendiest contacteren met vragen ([email protected])

De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering ,de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

6. Herroepingsrecht

 

Algemeen:

De consument die via de nd creation webshop aangekocht heeft, heeft het recht om zijn aankoop te herroepen binnen de 14 kalenderdagen. Deze herroepingsperiode begint na ontvangst van de bestelde goederen.

De consument is voor deze herroeping geen boete en geen motief verschuldigd.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen. Gebruikte en gedragen juwelen zullen niet teruggenomen worden.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven vermeld.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) de onderneming op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product op zijn kosten terug. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren (dit betreft o.a. de verpakking en waarborgbewijs of factuur), indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt in principe de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Als de verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht (verzakingsrecht) zal de ondernemer binnen 14 dagen zorg dragen voor terugbetaling van de door de consument betaalde prijs. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

De verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Omruiling: de herroepingsperiode kan ook gebruikt worden om een artikel OM TE RUILEN voor een andere maat of andere kleur. Ook hier dienen alle voorwaarden van het herroepingsrecht vervuld worden, zoals hierboven vermeld. Contacteer steeds onze klantendienst voor een omruiling en/of vragen.

 

 1. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.

Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering.

Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. En STEEDS de klantendienst contacteren via telefoon op +32 (0)51 24 56 31 of via e-mail [email protected]

Bij vaststelling van een gebrek moet de verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Juwelen worden beschouwd als slijtageartikelen. Bij krassen, kleurveranderingen of andere beschadigingen zal geval per geval nagegaan worden of dit te wijten is aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie, aan normale slijtage of aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de consument. In geval van normale slijtage of verkeerd of onzorgvuldig gebruik van het juweel kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.  

 

 1. Klachten en geschillen

Voor alle klachten gelieve onze klantendienst te contacteren. Wij stellen alles in het werk om uw klachten te behandelen.

Nd creation klantendienst:

Tel (+32) (0)51 24 56 31

e-mail: [email protected]

Adres:

Nd creation / Nede BV

Witte-Kaproenenstraat 7

BE-8800  Roeselare

België

 

Indien er geen oplossing gevonden wordt voor uw klanten hebt u als consument een mogelijkheid om een geschil minnelijk te beslechten.

Meer informatie kan u vinden via deze link van de federale overheidsdienst economie:

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/wet-op-de-garantie

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van KORTRIJK zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument.

 

 1. Verzendingen en leveringen

De leveringtijden vermeld op de website zijn indicatief. Wij stellen alles in het werk om de bestelde goederen snel te leveren.

Bestellingen van weekdag X worden op weekdag X+1 verstuurd.

Leveringen gebeuren dan op weekdag X+2 of X+3

Verzendkosten:

Alle bestellingen vanaf € 30,00 worden GRATIS geleverd.

Voor verzendingen onder € 30,00 gelden de leveringskosten hieronder:

Onze verzendwijzen en verzendkosten:

 

Leveringen:

Leveringen vinden plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal de consument, indien hij/zij op het ogenblik van de levering afwezig is, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in de brievenbus. Ofwel volgt een tweede leveringspoging, ofwel zal de consument worden verzocht om binnen de in het bericht aangeduide tijd contact op te nemen met de transporteur. Indien de consument niet of niet tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor de bestelling retourneert naar de verkoper, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten aan u in rekening te brengen. De consument kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet-levering.

Door aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden stemt de consument er mee in dat de levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op zijn/haar risico.

 

 

10. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, beelden, data, product- en bedrijfsnamen en teksten zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de verkoper of zijn rechthoudende derden.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt de volle eigendom van de producten tot alle verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs en de evenuele kosten. Het is de consument niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het product te vervreemden of te gebruiken.

Het risico wegens verlies, beschadiging of diefstal gaat over op de klant vanaf de levering.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN als PDF